Nieuws

Termijn ‘projectontwikkelaarsresolutie’ vanaf 1 januari 2015 weer 6 maanden

Termijn ‘projectontwikkelaarsresolutie’ vanaf 1 januari 2015 weer 6 maanden

Volgens artikel 15.1.a WBR is een BTW-belaste levering van een ‘nieuwe’ onroerende
zaak vrijgesteld van overdrachtsbelasting, tenzij de onroerende zaak als bedrijfsmiddel
is gebruikt en de verkrijger de omzetbelasting geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen.

Op grond van het huidige artikel 15 lid 6 WBR jo. artikel 3a UBBR kan de vrijstelling toch
worden toegepast als de onroerende zaak ten tijde van de verkrijging al geheel of gedeeltelijk als bedrijfsmiddel in gebruik is genomen en de verkrijging plaatsvindt binnen 24 maanden na het tijdstip van de eerste ingebruikneming dan wel de ingangsdatum van de verhuur als deze ligt vóór het tijdstip van de eerste ingebruikneming.

Met ingang van 1 januari 2015 zal de genoemde termijn van 24 maanden worden teruggebracht naar - zoals vroeger - 6 maanden.

Laatste nieuws

29-03-2018

Is er door de nieuwe regels van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) (weer) een verplichting om uw eigen vermogen op te maken ?

Lees meer